Υπηρεσίες

Αστικό Δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες αναφορικά με την επίλυση δικαστικώς και εξωδίκως, διαφορών αστικού δικαίου. 

Ποινικό Δίκαιο

Θεμελιώδης σκοπός του Ποινικού Δικαίου είναι η διασφάλιση του κοινωνικού συμφέροντος. 

Δίκαιο Ανταγωνισμού

Το Δίκαιο Ανταγωνισμού είναι το σύνολο κανόνων που προσπαθεί να προστατεύσει τον ανταγωνισμό από στρεβλώσεις και περιορισμούς που του επιφέρουν πρακτικές επιχειρήσεων.

Τραπεζικό Δίκαιο

Στο τραπεζικό δίκαιο περιλαμβάνονται ιδίως το δίκαιο της τραπεζικής εποπτείας, το δίκαιο της τραπεζικής οργάνωσης, οι τραπεζικές συναλλαγές (παθητικού ή ενεργητικού) και το δίκαιο των ειδικών τραπεζών. 

Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο

Το Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο διέπει τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις, αυτό δηλαδή που διέπεται κυρίως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και το οποίο βρίσκεται στον πυρήνα του Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου. 

Νομική καθοδήγηση

Το γραφείο μας σας παρέχει συμβουλευτική δικηγορία σχετικά με την υπόθεσή σας.

Μεταφράσεις αλλοδαπών τίτλων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τις μεταφράσεις των ξενόγλωσσων πτυχίων σας.

Υπηρεσίες Κτηματολογίου

Σας παρέχουμε υπηρεσίες σχετικά με τη κτηματογράφηση των ακινήτων σας αλλά και την κατάθεση αγωγών που προκύπτουν από τις εμπράγματες διαφορές.